Indeks Doceniania

Regulamin uczestnictwa w badaniu.
 1. WARUNKI OGÓLNE
 2. Regulamin określa zasady organizacji badania „INDEKS DOCENIANIA”.

  1. Organizatorem badania jest firma ZIA sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni 81-555, ul. Małopolska 39/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709643, NIP: 5862326110, REGON 368900046 zwaną dalej Organizatorem.
  2. Warunki uczestnictwa w badaniu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
  3. Udział Uczestnika w badaniu oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Badanie jest przeprowadzane od 23 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Po tym terminie dostęp do ankiety zostanie zamknięty.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania badania.

   

 3. UCZESTNICTWO W BADANIU
  1. W badaniu mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę zamieszczoną na stronie internetowej https://indeksdoceniania.pl
  3. Wszystkie pytania zamieszczone w ankiecie stanowią integralną część badania.
  4. Uczestnictwo w badaniu jest nieodpłatne.
  5. Każdy Uczestnik może wypełnić tylko jedną ankietę.
  6. Zgromadzone dane są poufne, a zebrane informacje posłużą tylko do opracowania raportu z badania.

   

 4. NAGRODY
  1. Uczestnicy badania mają możliwość wygrania nagród rzeczowych, pod warunkiem wypełnienia zadania konkursowego i przekazania swoich prawidłowych danych osobowych, przy czym przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Wśród uczestników badania zostaną rozlosowane następujące nagrody:
   1. 1 x Kindle Paperwhite
   2. 5 x zestaw: kawa + kubek Starbuck + zaproszenie do kawiarni
   3. 10 x książka biznesowa
   4. 10 x voucher do Empiku o wartości 50 zł
  1. Nagrody przyznamy autorom najciekawszych wypowiedzi, które zostaną ocenione i wyłonione przez jury konkursowe.
  2. Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany nagrody na gotówkę.
  3. Prawo do uzyskania nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.
  4. Ogłoszenie zwycięzców nagród nastąpi w terminie do 1 października 2019 r. roku, poprzez publikację tych informacji na profilu Facebook Preeshare.
  5. Zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni o fakcie wygranej e-mailem.
  6. Warunkiem otrzymania nagrody jest wysłanie w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej e-maila do organizatora, w którym zostaną potwierdzone dane osobowe uczestnika, a także zostanie podany adres, na który ma zostać przesłana nagroda .
  7. W przypadku, gdy uczestnik nie wyśle w określonym terminie wskazanej powyżej wiadomości e-mail, traci on prawo do otrzymania nagrody.
  8. Nagrody zostaną przesłane przesyłką pocztową lub kurierską.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody, spowodowaną nieprawidłowym podaniem danych osobowych, zmianą miejsca zamieszkania zwycięzcy, o której Organizator nie został zawiadomiony przed wysłaniem nagrody do uczestnika, lub niepobraniem w terminie przesyłki od kuriera lub z urzędu pocztowego. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwiska zwycięzców nagród w prasie, na antenie radia, w Internecie oraz w telewizji.

   

 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Biorąc udział w konkursie przekazujesz nam dobrowolnie dane osobowe, które zostaną dodane do naszej bazy mailingowej, a także wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie dla celów związanych z przeprowadzeniem badania, przyznania nagród, a także ogłoszenia listy nagrodzonych, przy czym lista nagrodzonych może zawierać dane, takie jak: imię i nazwisko uczestnika oraz miejscowość zamieszkania. Dane uczestników badania nie zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym.
  2. Zgodnie z przepisami RODO przekazujemy Ci niezbędne informacje:
   1. Administratorem danych osobowych jest ZIA sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul Małopolska 39/2.
   2. Twoje dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych, to znaczy, że będziemy Ci wysyłać  mailingi i newslettery, w których znajdziesz informacje na tematy związane z docenianiem w przedsiębiorstwach itp. Będziemy Ci również wysyłać zaproszenia do udziału w inicjatywach employerbrandingowych, HR-owych i komunikacyjnych organizowanych przez nas.
   3. Od czasu do czasu wyślemy Ci również informacje od innych partnerów, z którymi współpracujemy przy organizacji wydarzeń (nie przekazujemy Twoich danych partnerom).
   4. Podstawą do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest dobrowolna zgoda, której udzielasz biorąc udział w niniejszym konkursie. Będzie ona obowiązywała, dopóki jej nie wycofasz.
   5. W każdej chwili będziesz mógł wypisać się z mailingu, jeśli uznasz, że wiadomości nie są dla Ciebie interesujące. Przysługuje Ci też prawo kontroli przetwarzania danych, które Cię dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania i usuwania z naszej bazy, a także prawo żądania przeniesienia danych do innego podmiotu.

   

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
  3. Regulamin jest udostępniony do wglądu w biurze Organizatora, a także na stronie internetowej https://indeksdoceniania.pl/regulamin.html
  4. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

   

   Regulamin obowiązuje od dnia 22.07.2019 r.